این وزارتخانه همچنین پیشنهاد کرده است که برای سودهای واقعی بر روی ارزهای دیجیتال نقد شده که از طریق استخراج به دست می‌آیند، مالیات اعمال شود.

هفته گذشته، سازمان‌های دولتی مرکزی روسیه با اجباری کردن مجوز برای صرافی‌ها و مالیات بر تراکنش‌های بزرگ، به توافقی رسیدند که کریپتو را تنظیم کند.

رسانه های محلی گزارش دادند که پیش نویس قانون تا 18 فوریه پیش بینی می شود.

بانک روسیه ماه گذشته ممنوعیت جامع ارزهای دیجیتال را توصیه کرد، اما وزارت دارایی مقرراتی را برای غیرقانونی کردن دارایی های دیجیتال پیشنهاد کرد.