تست شخصیت MBTI

تست شخصیت MBTI

لطفا سوالات را با دقت بخوانید و پاسخ واقعی دهید تا بتوانیم در تشخیص جنبه های شخصیت شما به درستی عمل کنیم.
نام
1. آیا شناختن شما :
2. به طور معمول شما:
3. آیا شما:
4. روابط دوستانه شما:
5. می توانید به طور نامحدود:
6. در صحبت کردن با دوستانتان:
7. به طور معمول:
8. وقتی افراد غریبه به شما توجه می کنند:
9. آیا عادت دارید:
10. آیا:
11. وقتی با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح می دهید:
12. شما در میان دوستانتان:
13. در یک محفل اجتماعی:
14. در میهمانی ها:
15. کدام کلمه برای شما جالب تر است؟
16. کدام کلمه برای شما جالب تر است؟
17. کدام کلمه برای شما جالب تر است؟
18. در یک میهمانی دوست دارید:
19. هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خود هستید:
20. در یک گروه بزرگ اغلب:
21. زمانی که در مورد یک پیشامد فکر می کنید ترجیح می دهید:
22. به طور معمول افرادی که تازه با شما آشنا می شوند در چه مدت زمانی می توانند بگویند به چه چیزی علاقه دارید:
23. به طور معمول منظور شما از آنچه به زبان می آورید:
24. به هنگام ملاقات با غریبه ها:
25. وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شود:
26. ترجیح می دهید در نزد مردم چگونه به نظر برسید؟
27. زمانی که با هدف سرگرم شدن مطالعه می کنید:
28. اگر معلم بودید ترجیح می دادید:
29. معمولاً با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار می کنید:
30. در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام می دهند ترجیح می دهید:
31. درشیوه ی زندگیتان ترجیح می دهید:
32. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
33. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
34. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
35. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
36. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
37. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
38. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
39. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
40. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
41. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
42. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
43. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
44. کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟
45. اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید:
46. کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید:
47. در تصمیم گیری های شما بیشتر:
48. هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید:
49. احساس می کنید که کدام یک عیب بدتری به شمار می آید:
50. اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید، کدام یک از این دو گزینه در نظر شما جالب تر است:
51. فکر می کنید کدام یک در فرد نقص بیشتری به حساب می آید:
52. احساس می کنید کدام یک عیب بدتری به شمار می آید:
53. شما به طور معمول:
54. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
55. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
56. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
57. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
58. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
59. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
60. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
61. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
62. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
63. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
64. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
65. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
66. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
67. به کدام یک بیشتر اهمیت می دهید:
68. به طور طبیعی:
69. برای انجام یک کار:
70. هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان می نماید:
71. آیا مطابق برنامه عمل کردن:
72. هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود:
73. اگر قرار باشد که کاری خاص را طبق برنامه ریزی انجام شده و مشخصی انجام دهید:
74. ایا ترجیح می دهید:
75. آیا:
76. آیا فکر می کنید که داشتن یک برنامه روزانه:
77. وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارید آیا مایلید:
78. آیا:
79. در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی می رسید:
80. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
81. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
82. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
83. کدام کلمه برای شما جالب تر است:
84. آیا به طور کلی ترجیح می دهید:
85. وقتی برای یک روز جایی می روید، آیا ترجیح می دهید:
86. در مورد کارهای روزمره ترجیح می دهید:
87. به طور معمول: