تست رفتار شناسی

تست رفتار شناسی

لطفا سوالات را با دقت بخوانید و نزدیک ترین پاسخ به شخصیت خود را انتخاب کنید.
نام
۱ .اغلب …(Required)
2. وقتی مشکلی در زندگی ام پیش می آید،(Required)
3. وقتی برای غذا خوردن بیرون می روم، …(Required)
4. مایلم که …(Required)
5. اگر در حین انجام کاری می توانستید صدای ذهن مرا بشنوید، …(Required)
6. اگر قرار باشد ماشینی را برای رانندگی انتخاب کنم ، …(Required)
7. در پیروی کردن از رژیم غذایی یا برنامه ورزشی …(Required)
8. برای من …(Required)
9. من به مرتب کردن اتاقم در زمان مقرر..(Required)
10. در زندگی …(Required)
11. ترجیح می دهم، …(Required)
12. من …(Required)
13. من از مشاجره و برخورد …(Required)